Pædagogisk tilsyn – udviklingsplan

Børnehusets navn: Børnehuset Kokholm

 

Dato: Dec 2017

1. Marte Meo ( indsatsområde)

Mål,:

Kigge på egen praksis gennem videooptagelser og gå på opdagelse i brugen af principperne

Være nysgerrig på kollegaernes pædagogiske praksis og tilgang til børnene

 

Tegn:

Vi bliver bedre til at tale udfra fælles fokus og flytter os fra synsninger til fakta

 

Tiltag:

På gruppemøderne medbringes videoklip, når der laves TOPI

Hver gruppe bringer på skift et videoklip med til personalemødet

Til fokusgruppemøde medbringes et klip af barnet i samspil med den voksne

Bruge videooptagelserne til forældresamtaler

 

2. Grundlag for læring ( indsatsområde)

Mål:

Få et fælles sprog om og FGBL i huset og bruge det som pædagogisk redskab

FGBL skal integreres i arbejdet med læreplanerne

 

Tegn:

At vi taler læring når vi planlægger og evaluerer

 

Tiltag:

Vi skal arbejde med begreberne i FGBL – dette gøres på personalemøde.

Fremadrettet bliver intenderet læring og realiseret læring en del af husets SMTTE-model

 

3. Sprog ( indsatsområde)

Mål:

Implementere ”hit med lyden” i huset

 

Tegn:

Antallet af børn som skal have særlig og fokuseret indsats er faldende

Børnene bruger sange og lyde fra redskabet i hverdagen

 

Tiltag:

Alle grupper arbejder med ”hit med lyden” i rundkreds

Vi arbejder med ”hit med lyden” i mindre grupper

I vuggestuen arbejdes der med vokalerne.

Vi bruger dyrene, sangene og lydene i daglig praksis

 

4. Tidlig indsats ( BIC – VIDA)

Mål:

Vi arbejder videre med inspirationen fra BIC og VIDA

 

Tegn:

Børnene efterspørger at deltage i borddækning og bliver selvhjulpen i spisesituationen (vuggestuen)

Børnene øver sig i at løse konflikterne med kammeraterne. Gør brug af ”STOP”

 

Tiltag:

Vuggestuepersonalet deltager i fyraftensmøder om BIC og inspirerer efterfølgende sine kollegaer på personalemøder.

Når det endelige materiale fra VIDA udkommer, med ideer og værktøjer, vil vi lade os inspirere derfra

 

5. Den pædagogisk læreplan – hvordan arbejder I med temaerne ?

Evaluering – hvordan arbejder I med evalueringsresultatet? ( Ecers Fccers)

 

Mål:

Læreplanen skal gøres ”levende” og blive en del af planlægningen af pædagogiske aktiviteter

 

Tegn:

At husets læreplan løbende bliver revideret og evalueret. Vi bliver klogere og udvikler os undervejs

 

Tiltag:

I vuggestuen arbejdes med årshjul for at synliggøre arbejdet omkring temaerne, med fokus på pædagogisk hverdagspraksis.

Pædagogikken og brugen af læreplanstemaerne skal beskrives i forhold til den kommende madordning i børnehaven.

Læreplanen skal medbringes på gruppemøderne når der planlægges og evalueres. Snakke pædagogikken ind i hverdagen.

6. Børnemiljøet og børnenes perspektiv?

Mål:

Vi er bevidste om børnenes perspektiv i den pædagogiske praksis. Følger barnets spor og arbejder udfra børnenes behov

 

Tegn:

Børnene føler sig set og hørt

Børnene trives og udvikler sig

 

Tiltag:

Når vi har afsluttet et projekt vil vi arbejde med spørgeskemaer, hvor barnet sætter ord på/tegner hvad de synes var sjovt/mindre sjovt

Vi vil benytte redskaber fra DCUM (dansk center for undervisningsmiljø) til at tage en pejling på børnemiljøet. Både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

7. Børn med særlig behov – trivselsmålinger – overgange ( TOPI) - inklusionspraksis

Mål:

Vi vil være opmærksomme på at nå at handle på handleplanerne mellem trivselsmålingerne

 

Tegn:

Børnene flytter sig positivt i positionerne mellem målingerne.

 

Tiltag:

Vi vil inddrage forældrene når vi laver LP-model. Få deres syn på hvad der kan være på spil i forhold til barnets trivsel.

Vi vil vidensdele om børn i gul/rød position på personalemøde, for derved at skabe fælles fokus og handling i personalegruppen i hele huset.

8. Forældresamarbejde

Mål:

Vi vil bruge forældrene i flere sammenhænge end tidligere.

Vi vil gøre mangfoldigheden i forældregruppen til vores styrke

 

Tegn:

Forældrene involverer sig, får ejerskab til huset og danner netværk på tværs af kultur og nationalitet

Forældrene føler sig set og hørt

 

Tiltag:

Vi vil bede om hjælp til praktiske opgaver ad hoc

Vi vil invitere forældre med på tur eller bare til at bruge en fridag i huset sammen med barnet.

Vi vil spørge i forældregruppen hvis vi mangler noget til projekter, ex æbler fra haven, byggematerialer til legepladsen.

Vi vil øge informationen til forældrene på børnenettet.

9. Medarbejdertrivsel og udvikling

Mål:

Bruge hinandens kompetencer i personalegruppen

Øget trivsel i personalegruppen

Blive ”et” hus – både af navn og gavn

 

Tegn:

Spørger ind til hinanden og henter hjælp/viden hos hinanden

Sygefraværet falder

Vi hjælper hinanden på tværs i huset

Børnene oplever en let overgang ml vuggestue og børnehave

Personalet bidrager med viden i hele 0-6 års området

 

Tiltag:

Når personalet har været på kursus/temadage, fortæller de kollegaerne om det på næste personalemøde. Fast punkt på dagsorden

Afholdelse af omsorgssamtaler

Huske at sige enten godmorgen eller farvel til sin kollega hver dag.

Personalet rokerer ml børnehave og vuggestue. Skaber sammenhæng i huset.

Have fokus på stjernestunder og de gode historier – alt det vi gør godt!

 


Bilag
Det pædagogiske tilsyn udføres i Viborg Kommunes kommunale, selvejende og samdrevne dagtilbud hvert 2. år, og skal ses i sammenhæng med arbejdet med den pædagogiske læreplan og evalueringen heraf.